Hoe lyk geloofsvorming in jul jeugbediening?

Jeugbediening

Gebruik die volgende gespreksvrae en 100 vraag vraelys om na te dink oor waar jul gemeente staan ten opsigte van die 4 dele van geloofsvorming in jul jeugbediening:

Kennis

 1. Ons werk nie net uit die kategese boek nie
 2. Ons werk dikwels met ander hulpmiddele behalwe die boekie in die kategese
 3. Ons kategete staan nie voor die groep en leer nie
 4. Ons kategete sit op dieselfde vlak as hul groep
 5. Ons kinders sit nie in rye nie
 6. Ons kinders sit in ‘n kring saam met hul groepleier
 7. Ons kategete vertel verhale uit ons eie lewens
 8. Ons kinders vertel verhale uit hul eie lewens
 9. Ons fokus nie net op Bybelkennis in die kategese nie
 10. Ons gebruik soms video clips in die kategese
 11. Ons gebruik visuele hulpmiddels
 12. Ons stel belang in die kinders se opinie oor die onderwerp
 13. Kinders het vrymoedigheid om hul eie menings te deel in die kategese
 14. Kinders kry kans om moeilike vrae te vra
 15. Dit word aan kategete gekommunikeer om nie al die vrae te antwoord nie
 16. Dit word aan kategete gekommunikeer om nie al die antwoorde te gee nie
 17. Daar word ruimte gelaat vir selfontdekking
 18. Die predikant of leier is nie die enigste persoon wat kampe aanbied nie
 19. Ons kampe bestaan nie meer uit lesings nie
 20. Ons kamp gebruik verskeie metodes om kennis saam te ontdek
 21. Tieners kry kans om vrae te vra in ‘n erediens
 22. Almal in die gesin neem deel aan huisgodsdiens
 23. Huisgodsdiens in ons huis is ‘n baie lekker gespreksgeleentheid
 24. Ons gebruik die internet vir kategese
 25. Kinders / tieners kry ook kans om iets in die kategese aan te bied
 26. Daar is ‘n kindermoment in ons eredienste

Verhoudings

 1. Die kategete word aangemoedig om hul groepe se huise te besoek
 2. Die kategete bel almal op hul verjaarsdae
 3. Die kategete het almal in hul groepie op ‘n whatsapp groep
 4. Die leier van die kategese het die kategete op ‘n whatsapp groep
 5. Die kategete versorg mekaar geestelik
 6. Ons het pogings om die ouers te betrek by kategese
 7. Kinders ken ten minste 10 volwassenes se name wat in die kerk is
 8. Die tieners loop met mekaar ‘n geestelike pad
 9. Die tieners gee om vir mekaar in die groep
 10. Ons het groot groep geleenthede waar kinders mekaar beter leerken
 11. Graad 8’s tot Graad 11’s het gedeelde aanbiddingsgeleenthede
 12. Die tieners help met die kinderbediening
 13. Die kinders / tieners bid vir mekaar
 14. Die kinders / tieners bid vir hul kleingroepleier
 15. Die kerkraad woon ook soms die jeuggeleenthede en kategese by
 16. Families is saam diensbaar by die kerk
 17. Families is belangrik in die eredienste
 18. Daar is interaksie in die dienste
 19. Die temas van dienste sluit familie onderwerpe in
 20. Bejaardes is betrokke by die jeugbediening
 21. Die jeugbediening versorg ook ouer mense
 22. Mentorskap prosesse word aangemoedig
 23. Daar is meer volwassenes wat ‘n kind begelei as net sy/haar ouers en die kategeet
 24. Ons nooi kinders saam op gemeente uitreike
 25. Ons kinders het aparte dienste

Aksie

 1. Daar word elke week terugvoer geleentheid gegee oor die toepassing van die vorige week se tema
 2. Daar is plaaslike uitreike
 3. Daar is langer en volhoubare uitreike
 4. Daar is diensgeleenthede
 5. Ons hoor gereeld dat tieners by die skool betrokke is by liefdadigheid
 6. Kategete help kinders met die die toepassing van die aanbieding
 7. Daar is gereeld getuienisse oor dienslewering in die eredienste
 8. Almal in die gemeente word gedurig aangemoedig om iewers diensbaar te wees
 9. Almal in die gemeente weet watter diensprojekte die kerk doen
 10. Kinders / tieners word aangemoedig en bemagtig om betrokke te wees by die basaar
 11. Kinders neem ook kollekte op
 12. Tieners help ook met die nagmaal
 13. Daar is ook kinders / tieners wat mense binne en buite die gemeente ondersteun
 14. Ons jeugbediening sien om na die natuur
 15. Ons jeugbediening is betrokke by arm mense
 16. In die jeugbediening kry elke kind/tiener blootstelling aan nood
 17. Ons help kinders om by die skool diensbaar te wees
 18. Ons tieners weet hoe om met ander rasse verhoudings te bou
 19. Ons tieners leer om self na te dink oor oplossings vir die nood
 20. Ons tieners leer hul gawes ken
 21. Ons tieners oefen by die kerk om diensbaar te wees
 22. Kategete vertel stories waar hulle hul lig laat skyn
 23. Kategete neem kinders saam met hulle op diensprojekte of uitreike
 24. Tieners word aangemoedig en bemagtig om hul eie idees oor uitreike en dienprojekte te beplan

Aanbidding

 1. Ons gebruik simbole in die kategese
 2. Ons luister na musiek in die kategese
 3. Ons kyk videos in die kategese
 4. Daar is gebedstasies in die eredienste
 5. Ons maak gebruik van stiltes in die kategese
 6. Ons doen moeite om mense dinge te laat ervaar
 7. Ons hou soms diens of kategese in die natuur
 8. Ons maak baie gebruik van die kerkjaar simboliek in die diens
 9. Ons maak moeite om die sakramente op ‘n verskeidenheid maniere te vier
 10. Ons sing verskillende tipe liedere in die diens
 11. Ons word met verskillende instrumente begelei
 12. Ons maak tyd vir gebed in die erediens
 13. Ons het getuienisse in die diens
 14. Ons het gebedstasies op kampe
 15. Ons gebruik die natuur om oor God te dink op kampe
 16. Ons gebruik ervaringsleer op kampe
 17. Ons kategese lyk nie elke week dieselfde nie
 18. Tieners word gehelp om hulle eie spiritualiteitesyl te leer ken
 19. Verskillende spiritualiteitstyle word in ons gemeente gevier
 20. Kategete word opgelei om die verskillende elemente van ‘n kategese aanbieding te verstaan
 21. Kategete word opgelei om die verskillende spiritualiteitstyle te verstaan
 22. Ons kategese help mense met die kopspiritualiteit
 23. Ons kategese help mense met die hand spiritualiteit
 24. Ons kategese help mense met die hart spiritualiteit
 25. Ons kategese help mense met mistieke spiritualiteit
 26. Ons kategese help tieners om die verskil tussen spiritualiteite te ervaar, ontdek en waardeer